View Single Post
Old 01-30-2010, 07:02 AM   #3
Prolet
Senior Member
 
Prolet's Avatar
 
Join Date: Sep 2009
Posts: 5,241
Prolet is on a distinguished road
Default

Sure SOM

What are friends for?

VMRO-DPMNE reacts announced ABOLITION OF MEMBERS OF THE LAW lustration


Уставен ги штити кодошите од времето на Црвенковски Constitutional protects the spies from the Crvenkovski

Истиот СОРОС и медиумите кои ја злоупотребуваат тајната полиција и објавуваат фотокопии, гонејќи луѓе, сега бараат кодошите да бидат заштитени од соработката со тајната полиција. It SOROS and the media who abuse the secret police and publish photocopies, gonejkji people are now looking for spies to be protected from the cooperation with the secret police. Значи, кодошите ќе бидат заштитени, а граѓаните кои биле кодошени непречено ќе бидат гонети од СОРОС и медиумите под негово влијание?! So, the spies would be protected, and citizens who were kodosheni smoothly will be prosecuted by the SOROS and the media under his influence?


Најавата на Уставниот суд за укинување на лустрацијата по 1991 година е силен удар врз демократските процеси во Македонија и толку потребното проветрување на институциите, реагираа вчера од владејачката ВМРО-ДПМНЕ. Announcement of the Constitutional Court to abolish the lustration after 1991 is a strong blow to the democratic processes in Macedonia and much needed ventilation institutions, responded yesterday by the ruling VMRO-DPMNE.
- Имајќи предвид дека овој Уставен суд е избран во времето на политичкиот зенит на Бранко Црвенковски, укинувањето на лустрацијата по 1991 година е со една единствена цел - Комисијата за лустрација и македонските граѓани да не добијат одговор дали Црвенковски и другите функциониери од СДСМ, кои имале контрола врз тајните служби, ги злоупотребувале, пресметувајќи се со својот политички опонент, изјави вчера Силвана Бонева, координатор на пратеничката група на ВМРО-ДПМНЕ. - Given that the Constitutional Court is elected at the time of the political might of Branko Crvenkovski, the removal of lustration after 1991 with one sole purpose - Commission on lustration and Macedonian citizens can not receive a response if other funkcionieri Crvenkovski of the SDSM, which had control over the secret services, abusing them, calculating with his political opponent, said Silvana Boneva, coordinator of the caucus of the VMRO-DPMNE. Таа вели дека реакцијата треба да биде апел до членовите на Судот сериозно да размислат за својата одлука и за штетата што и ја прават на Македонија. She says the response should be an appeal to members of the Court to seriously reconsider its decision and the damage and make Macedonia.
- Уставните судии треба да имаат предвид дека и покрај јасно дефинираниот став во Уставот од '91 дека во него се гарантираат човековите права, на сите ни е јасно дека и по независноста се кршени човековите слободи и права, рече Бонева. - Constitutional judges should consider that despite the clearly defined position in the Constitution of '91 that it is guaranteeing human rights, we all understand that even after independence were crushed human rights and freedoms, "said Boneva.

Во СДСМ не ја коментираат одлуката на Уставниот суд, но сметаат дека ВМРО-ДПМНЕ продолжува со вулгарен притисок кон сите институции кои не се под нивна директна партиска контрола. The SDSM does not comment on the decision of the Constitutional Court, but considered that the VMRO-DPMNE continues vulgar pressure to all institutions that are not under their direct party control.
- Ова значи класична демонстрација на сила и манифестација на апсолутна власт на директна штета на слободата и демократијата во Македонија, односно класичен вовед во диктатура, изјави Весна Бендевска од СДСМ. - This means a classic demonstration of the power and manifestation of the absolute power of the direct detriment of freedom and democracy in Macedonia, ie the classic introduction to the dictatorship, said Vesna Bendevska SDSM.

Наспроти молкот во СДСМ, Вечер веќе објави дека токму Владимир Милчин од СОРОС, кој е поранешен член на претседателството на СДСМ, ја поднел иницијативата до уставните судии да се укине лустрацијата по 1991 година. Despite the silence in SDSM, Night has just announced that Vladimir Milcin from Soros, who is a former member of the SDSM presidency, he submitted the request to the constitutional judges to lift the lustration after 1991. Милчин бара да се спречи и јавно објавување на идентитетот на шпионите во Службен весник. Milcin seeking to prevent publication of the public identity of spies in the Official Gazette.

Од една страна, Милчин ги штити кодошите на СДСМ и сака да го сокрие нивниот идентитет, а од друга страна во најновите афери што ги создава, нескриено поттикнува новинари да употребуваат непроверени извештаи од тајната полиција. On the one hand, Milchin protect spies SDSM and wants to hide their identity, and the other in recent affairs that creates, neskrieno encourages journalists to use unverified reports of the secret police. Истиот СОРОС и медиумите кои ја злоупотребуваат тајната полиција и објавуваат фотокопии, гонејќи луѓе, сега бараат кодошите да бидат заштитени од соработката со тајната полиција. It SOROS and the media who abuse the secret police and publish photocopies, gonejkji people are now looking for spies to be protected from the cooperation with the secret police. Значи, кодошите ќе бидат заштитени, а граѓаните кои биле кодошени ќе бидат непречено гонети од СОРОС и медиумите под негово влијание?! So, the spies would be protected, and citizens who were kodosheni be smoothly pursued by SOROS and the media under his influence?

Уставниот суд за два месеца треба официјално да ја донесе одлуката за најавеното укинување на четири члена од Законот за лустрација. Constitutional Court for two months has officially announced the decision to remove four members of the lustration law.

Инаку, Јанакие Витановски вчера е избран за нов претседател на Комисијата за верификација на факти, а досегашниот претседател Шпенди Винца е именуван за негов заменик. Otherwise, Janakie Vitanovski yesterday elected the new chairman of the Commission for verification of facts and past president Shpendi Vinca was appointed his deputy. Претседателите на Комисијата за верификација на факти се менуваат на секои шест месеци од единаесетте членови. Presidents of the Commission for verification of the facts are changing every six months of eleven members. По постапката за лустрација на политичката елита во земјава, на ред да достават изјави дека не соработувале со тајните служби се токму судиите. Following the procedure for the lustration of the political elite in the country in order to submit said he collaborated with the secret services are just judges. Комисијата досега нема откриено ниту еден кодош. The Commission has not found a single Code.http://translate.google.com/translat...D6D69C64B9DB79
Prolet is offline   Reply With Quote