Macedonian Truth Forum

Macedonian Truth Forum (http://www.macedoniantruth.org/forum/index.php)
-   News and Politics (http://www.macedoniantruth.org/forum/forumdisplay.php?f=10)
-   -   Soros, NGOs and Western/foreign meddling in Macedonia (http://www.macedoniantruth.org/forum/showthread.php?t=4716)

Prolet 01-30-2010 05:56 AM

Soros, NGOs and Western/foreign meddling in Macedonia
 
Who is hiding the Kodoshi from Crvenko's era?

ВМРО-ДПМНЕ РЕАГИРА НА НАЈАВЕНОТО УКИНУВАЊЕ НА ЧЛЕНОВИ ОД ЗАКОНОТ ЗА ЛУСТРАЦИЈА


Уставен ги штити кодошите од времето на Црвенковски

Истиот СОРОС и медиумите кои ја злоупотребуваат тајната полиција и објавуваат фотокопии, гонејќи луѓе, сега бараат кодошите да бидат заштитени од соработката со тајната полиција. Значи, кодошите ќе бидат заштитени, а граѓаните кои биле кодошени непречено ќе бидат гонети од СОРОС и медиумите под негово влијание?!


Најавата на Уставниот суд за укинување на лустрацијата по 1991 година е силен удар врз демократските процеси во Македонија и толку потребното проветрување на институциите, реагираа вчера од владејачката ВМРО-ДПМНЕ.
- Имајќи предвид дека овој Уставен суд е избран во времето на политичкиот зенит на Бранко Црвенковски, укинувањето на лустрацијата по 1991 година е со една единствена цел - Комисијата за лустрација и македонските граѓани да не добијат одговор дали Црвенковски и другите функциониери од СДСМ, кои имале контрола врз тајните служби, ги злоупотребувале, пресметувајќи се со својот политички опонент, изјави вчера Силвана Бонева, координатор на пратеничката група на ВМРО-ДПМНЕ. Таа вели дека реакцијата треба да биде апел до членовите на Судот сериозно да размислат за својата одлука и за штетата што и ја прават на Македонија.
- Уставните судии треба да имаат предвид дека и покрај јасно дефинираниот став во Уставот од '91 дека во него се гарантираат човековите права, на сите ни е јасно дека и по независноста се кршени човековите слободи и права, рече Бонева.

Во СДСМ не ја коментираат одлуката на Уставниот суд, но сметаат дека ВМРО-ДПМНЕ продолжува со вулгарен притисок кон сите институции кои не се под нивна директна партиска контрола.
- Ова значи класична демонстрација на сила и манифестација на апсолутна власт на директна штета на слободата и демократијата во Македонија, односно класичен вовед во диктатура, изјави Весна Бендевска од СДСМ.

Наспроти молкот во СДСМ, Вечер веќе објави дека токму Владимир Милчин од СОРОС, кој е поранешен член на претседателството на СДСМ, ја поднел иницијативата до уставните судии да се укине лустрацијата по 1991 година. Милчин бара да се спречи и јавно објавување на идентитетот на шпионите во Службен весник.

Од една страна, Милчин ги штити кодошите на СДСМ и сака да го сокрие нивниот идентитет, а од друга страна во најновите афери што ги создава, нескриено поттикнува новинари да употребуваат непроверени извештаи од тајната полиција. Истиот СОРОС и медиумите кои ја злоупотребуваат тајната полиција и објавуваат фотокопии, гонејќи луѓе, сега бараат кодошите да бидат заштитени од соработката со тајната полиција. Значи, кодошите ќе бидат заштитени, а граѓаните кои биле кодошени ќе бидат непречено гонети од СОРОС и медиумите под негово влијание?!

Уставниот суд за два месеца треба официјално да ја донесе одлуката за најавеното укинување на четири члена од Законот за лустрација.

Инаку, Јанакие Витановски вчера е избран за нов претседател на Комисијата за верификација на факти, а досегашниот претседател Шпенди Винца е именуван за негов заменик. Претседателите на Комисијата за верификација на факти се менуваат на секои шест месеци од единаесетте членови. По постапката за лустрација на политичката елита во земјава, на ред да достават изјави дека не соработувале со тајните служби се токму судиите. Комисијата досега нема откриено ниту еден кодош.

[url]http://www.vecer.com.mk/?ItemID=9F737D0B4DD91B4C8DD6D69C64B9DB79[/url]

Soldier of Macedon 01-30-2010 06:25 AM

Prolet, give the readers a jist of what this article is about in English, ili badiala ti velev prosnio pat?

Prolet 01-30-2010 07:02 AM

Sure SOM

What are friends for?

VMRO-DPMNE reacts announced ABOLITION OF MEMBERS OF THE LAW lustration


Уставен ги штити кодошите од времето на Црвенковски Constitutional protects the spies from the Crvenkovski

Истиот СОРОС и медиумите кои ја злоупотребуваат тајната полиција и објавуваат фотокопии, гонејќи луѓе, сега бараат кодошите да бидат заштитени од соработката со тајната полиција. It SOROS and the media who abuse the secret police and publish photocopies, gonejkji people are now looking for spies to be protected from the cooperation with the secret police. Значи, кодошите ќе бидат заштитени, а граѓаните кои биле кодошени непречено ќе бидат гонети од СОРОС и медиумите под негово влијание?! So, the spies would be protected, and citizens who were kodosheni smoothly will be prosecuted by the SOROS and the media under his influence?


Најавата на Уставниот суд за укинување на лустрацијата по 1991 година е силен удар врз демократските процеси во Македонија и толку потребното проветрување на институциите, реагираа вчера од владејачката ВМРО-ДПМНЕ. Announcement of the Constitutional Court to abolish the lustration after 1991 is a strong blow to the democratic processes in Macedonia and much needed ventilation institutions, responded yesterday by the ruling VMRO-DPMNE.
- Имајќи предвид дека овој Уставен суд е избран во времето на политичкиот зенит на Бранко Црвенковски, укинувањето на лустрацијата по 1991 година е со една единствена цел - Комисијата за лустрација и македонските граѓани да не добијат одговор дали Црвенковски и другите функциониери од СДСМ, кои имале контрола врз тајните служби, ги злоупотребувале, пресметувајќи се со својот политички опонент, изјави вчера Силвана Бонева, координатор на пратеничката група на ВМРО-ДПМНЕ. - Given that the Constitutional Court is elected at the time of the political might of Branko Crvenkovski, the removal of lustration after 1991 with one sole purpose - Commission on lustration and Macedonian citizens can not receive a response if other funkcionieri Crvenkovski of the SDSM, which had control over the secret services, abusing them, calculating with his political opponent, said Silvana Boneva, coordinator of the caucus of the VMRO-DPMNE. Таа вели дека реакцијата треба да биде апел до членовите на Судот сериозно да размислат за својата одлука и за штетата што и ја прават на Македонија. She says the response should be an appeal to members of the Court to seriously reconsider its decision and the damage and make Macedonia.
- Уставните судии треба да имаат предвид дека и покрај јасно дефинираниот став во Уставот од '91 дека во него се гарантираат човековите права, на сите ни е јасно дека и по независноста се кршени човековите слободи и права, рече Бонева. - Constitutional judges should consider that despite the clearly defined position in the Constitution of '91 that it is guaranteeing human rights, we all understand that even after independence were crushed human rights and freedoms, "said Boneva.

Во СДСМ не ја коментираат одлуката на Уставниот суд, но сметаат дека ВМРО-ДПМНЕ продолжува со вулгарен притисок кон сите институции кои не се под нивна директна партиска контрола. The SDSM does not comment on the decision of the Constitutional Court, but considered that the VMRO-DPMNE continues vulgar pressure to all institutions that are not under their direct party control.
- Ова значи класична демонстрација на сила и манифестација на апсолутна власт на директна штета на слободата и демократијата во Македонија, односно класичен вовед во диктатура, изјави Весна Бендевска од СДСМ. - This means a classic demonstration of the power and manifestation of the absolute power of the direct detriment of freedom and democracy in Macedonia, ie the classic introduction to the dictatorship, said Vesna Bendevska SDSM.

Наспроти молкот во СДСМ, Вечер веќе објави дека токму Владимир Милчин од СОРОС, кој е поранешен член на претседателството на СДСМ, ја поднел иницијативата до уставните судии да се укине лустрацијата по 1991 година. Despite the silence in SDSM, Night has just announced that Vladimir Milcin from Soros, who is a former member of the SDSM presidency, he submitted the request to the constitutional judges to lift the lustration after 1991. Милчин бара да се спречи и јавно објавување на идентитетот на шпионите во Службен весник. Milcin seeking to prevent publication of the public identity of spies in the Official Gazette.

Од една страна, Милчин ги штити кодошите на СДСМ и сака да го сокрие нивниот идентитет, а од друга страна во најновите афери што ги создава, нескриено поттикнува новинари да употребуваат непроверени извештаи од тајната полиција. On the one hand, Milchin protect spies SDSM and wants to hide their identity, and the other in recent affairs that creates, neskrieno encourages journalists to use unverified reports of the secret police. Истиот СОРОС и медиумите кои ја злоупотребуваат тајната полиција и објавуваат фотокопии, гонејќи луѓе, сега бараат кодошите да бидат заштитени од соработката со тајната полиција. It SOROS and the media who abuse the secret police and publish photocopies, gonejkji people are now looking for spies to be protected from the cooperation with the secret police. Значи, кодошите ќе бидат заштитени, а граѓаните кои биле кодошени ќе бидат непречено гонети од СОРОС и медиумите под негово влијание?! So, the spies would be protected, and citizens who were kodosheni be smoothly pursued by SOROS and the media under his influence?

Уставниот суд за два месеца треба официјално да ја донесе одлуката за најавеното укинување на четири члена од Законот за лустрација. Constitutional Court for two months has officially announced the decision to remove four members of the lustration law.

Инаку, Јанакие Витановски вчера е избран за нов претседател на Комисијата за верификација на факти, а досегашниот претседател Шпенди Винца е именуван за негов заменик. Otherwise, Janakie Vitanovski yesterday elected the new chairman of the Commission for verification of facts and past president Shpendi Vinca was appointed his deputy. Претседателите на Комисијата за верификација на факти се менуваат на секои шест месеци од единаесетте членови. Presidents of the Commission for verification of the facts are changing every six months of eleven members. По постапката за лустрација на политичката елита во земјава, на ред да достават изјави дека не соработувале со тајните служби се токму судиите. Following the procedure for the lustration of the political elite in the country in order to submit said he collaborated with the secret services are just judges. Комисијата досега нема откриено ниту еден кодош. The Commission has not found a single Code.[url]http://translate.google.com/translate?hl=en&sl=mk&tl=en&u=http%3A%2F%2Fwww.vecer.com.mk%2F%3FItemID%3D9F737D0B4DD91B4C8DD6D69C64B9DB79[/url]

Soldier of Macedon 01-30-2010 07:07 AM

What on earth is that? With friends' 'translations' like that, who needs enemies. Namerno si igras? I was serious about the translations mate, ne se maitapi nogu, it is important that our message gets out to as much readers as possible, and I am sure you can appreciate that.


[QUOTE]VMRO-DPMNE reacts announced ABOLITION OF MEMBERS OF THE LAW lustration


Constitutional protects the spies from the Crvenkovski

It SOROS and the media who abuse the secret police and publish photocopies, gonejkji people are now looking for spies to be protected from the cooperation with the secret police. So, the spies would be protected, and citizens who were kodosheni smoothly will be prosecuted by the SOROS and the media under his influence?


Announcement of the Constitutional Court to abolish the lustration after 1991 is a strong blow to the democratic processes in Macedonia and much needed ventilation institutions, responded yesterday by the ruling VMRO-DPMNE.
- Given that the Constitutional Court is elected at the time of the political might of Branko Crvenkovski, the removal of lustration after 1991 with one sole purpose - Commission on lustration and Macedonian citizens can not receive a response if other funkcionieri Crvenkovski of the SDSM, which had control over the secret services, abusing them, calculating with his political opponent, said Silvana Boneva, coordinator of the caucus of the VMRO-DPMNE. She says the response should be an appeal to members of the Court to seriously reconsider its decision and the damage and make Macedonia.
- Constitutional judges should consider that despite the clearly defined position in the Constitution of '91 that it is guaranteeing human rights, we all understand that even after independence were crushed human rights and freedoms, "said Boneva.

The SDSM does not comment on the decision of the Constitutional Court, but considered that the VMRO-DPMNE continues vulgar pressure to all institutions that are not under their direct party control.
- This means a classic demonstration of the power and manifestation of the absolute power of the direct detriment of freedom and democracy in Macedonia, ie the classic introduction to the dictatorship, said Vesna Bendevska SDSM.

Despite the silence in SDSM, Night has just announced that Vladimir Milcin from Soros, who is a former member of the SDSM presidency, he submitted the request to the constitutional judges to lift the lustration after 1991. Milcin seeking to prevent publication of the public identity of spies in the Official Gazette.

On the one hand, Milchin protect spies SDSM and wants to hide their identity, and the other in recent affairs that creates, neskrieno encourages journalists to use unverified reports of the secret police. It SOROS and the media who abuse the secret police and publish photocopies, gonejkji people are now looking for spies to be protected from the cooperation with the secret police. So, the spies would be protected, and citizens who were kodosheni be smoothly pursued by SOROS and the media under his influence?

Constitutional Court for two months has officially announced the decision to remove four members of the lustration law.

Otherwise, Janakie Vitanovski yesterday elected the new chairman of the Commission for verification of facts and past president Shpendi Vinca was appointed his deputy. Presidents of the Commission for verification of the facts are changing every six months of eleven members. Following the procedure for the lustration of the political elite in the country in order to submit said he collaborated with the secret services are just judges. The Commission has not found a single Code.[/QUOTE]

Prolet 01-30-2010 07:18 AM

SOM, Thats how it translated mate, im a man of my word you know that. I wouldnt waste my time to do something stupid like that.

Now that its there, do you think the Supreme court is doing anybody anygood by hiding the Kodoshi and Shpioni from the Crvenkovski era??

Dejan 01-30-2010 10:41 AM

In Prolet's defence, I've had it translate wierd for me on a few occasions
Prolet, either you're not going crazy, or we both are! lol

Soldier of Macedon 01-30-2010 10:48 AM

I tried it and it worked the first time, I think both of you have gone crazy, or I have :) Dejan, I don't think Prolet needs back up, choeko mava so tupainca na prva misla, lol. Nice to see you're still posting here and there brother, znam deka aren e Proletcheto.

ZAS 02-22-2010 05:09 PM

Shocking SDSM Footage
 
Evegi izadaynicite na nashata ZEMYA, neka mu go zemit GOSPOT zdravyeto

[url=http://www.youtube.com/watch?v=6suRVqqa8nU]YouTube - Makedonski novinari i politicari na SKAI TV 23-03-09[/url]

Bratot 02-22-2010 06:52 PM

This is old stuff but still causing a reflex of [IMG]http://forum.kajgana.com/images/emot/povrakanje.gif[/IMG]

fyrOM 02-22-2010 10:29 PM

A scumbag journalist.
Gruevski is trying to improve his public image.
And you think this is a bad thing

Gruevski doesnít belive even he decends from the ancient Macedonians.
A scumbag answer with no proof offered.

Gruevski offers nationalism and the idea of ancient Macedonians because without this he has nothing he is empty.
Great footage of gruevski at construction sites as he is saying gruevski has nothing to offer. Lazi poarno scumbag.

Gruevski spent 13 million euro arming the secret services.
I would say is that all. Maybe thatís all he needed for now.

Gruevski put pressure on the newspaper he worked for to fire him to silence him.
Gruevski was kind. He should have sent in the secret service to silence him. Might as well put the new equipment to use.

Gruevski listens to the phones.
You expect anything less. The usa does. France cought them out by building their own system.

Ect.

I hate listening to scum like this. Anyone like them should be at least ostracised by everyone and better still deported.


All times are GMT -5. The time now is 04:30 AM.

Powered by vBulletin®
Copyright ©2000 - 2020, Jelsoft Enterprises Ltd.
Macedonian Truth Organisation